Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, ISSN 1211-6661, eISSN 1213-8185, http://bulletin.cstug.cz/
Issue homepage: http://bulletin.cstug.cz/bul20083.shtml, URL to PDF: http://bulletin.cstug.cz/pdf/bul_083.pdf
Volume 2008, Number 3, pages 151160, 2008. BibTEX source; DOI:10.5300/2008-3/151
Published by CSTUG, printed and distributed by Konvoj, s. r. o.
Typesetting Possibilities for Tables (in Czech)
Abstract: The paper deals with the typesetting of tables. It briefly describes packages prepared for tables and for the modification of individual characteristics of tables. Chosen packages that can be contribute most for typesetting and analysis of their compatibility is made. Almost all chosen packages work together and extend the possibilities of typesetting. Examples of typesetting with and without these packages show the potential of table typesetting.
Keywords: table, typesetting tables, CSV.
Možnosti tabulkové sazby
Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou sazby tabulek. Stručně popisuje balíky určené pro tabulky a pro úpravu jednotlivých vlastností tabulek. U vybraných balíků, které mohou být pro sazbu nejvíce přínosné, je provedena analýza jejich kompatibility. Ukázka sazby bez použití balíků a s nimi upozorňuje na rozsáhlé možnosti tabulkové sazby.
Klíčová slova: tabulka, sazba tabulek, CSV.
Acknowledgements
Příspěvek byl zpracován za podpory grantu Interní grantové agentury MZLU v Brně č. 3/2008.
Author

Petra Talandová
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
CZ-61300 Brno
Czech Republic
References
  1. Dyntar, J. a kol. Technologie ruční sazby I. 1. vydání. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1955.
  2. Felici, J. The Complete Manual of Typography. Berkeley: Peachpit Press, 2003. ISBN 0-321-12730-7.
  3. Goossens, M., Mittelbach, F., Samarin, A. The LATEX Companion. Reading: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-54199-8.
  4. Talandová, P. Přístupy ve zpracování tabulek v systémech DTP. Diplomová práce. Brno: MZLU v Brně, 2006.
  5. Williams, G. The TEX Catalogue Online [online]. 2006 [cit. 2008–08–08]. Dostupné z http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/help/Catalogue/bytopic.html
Cited-by CrossRef


Webpage prepared by editors of the journal.